کد خبر : 197156
تاریخ انتشار : 20 آذر 1395 9:16
تعداد مشاهدات : 195

برنامه امتحانی گروه تیلیغ و ارتباطات فرهنگی

برنامه امتحانی گروه تبلیغ و ارتباطات فرهنگی

تبلیغ و ارتباطات فرهنگی


رديف

شماره و گروه درس

نام درس

واحد

نام استاد

تاريخ امتحان

ساعت امتحان
ترم اول ورودی مهر 96-95


1

01_1416013

تبليغات هنرورسانه از ديدگاه امام خميني ورهبري

2

دکتر فرخي

1395/10/18

08:30-10:00


2

01_1416033

روش تحقيق (عمومي)پيشنياز

2

دکتر صادقي جعفري

1395/10/20

08:30-10:00


3

01_1416028

كامپيوتر (پيش نياز)

2

دکتر خجير

1395/10/22

08:30-10:00


4

02_1416028

كامپيوتر (پيش نياز)

2

دکتر خجير

1395/10/22

08:30-10:00


5

01_1416003

انسان شناسي فرهنگي(پيش نياز)

2

دکتر رضائيان

1395/10/25

08:30-10:00


6

01_1416006

مباني ارتباطات

2

دکتر رسولي

1395/10/27

08:30-10:00


7

01_1416020

آشنايي بافرق اسلامي

2

دکتر رهنمايي

1395/10/29

08:30-10:00


8

01_1416015

اصول روابط عمومي

2

دکتر زارعيان

1395/11/2

08:30-10:00


ترم دوم ورودی بهمن 95-94


1

01_1416009

روش تحقيق تخصصي *

2

دکتر مسعودي

1395/10/18

08:30-10:00


2

01_1416022

اصول ارتباطوتبليغ دركتاب وسنت

2

دکتر طاهري پور

1395/10/20

08:30-10:00


3

01_1416024

محيط شناسي تبليغ (مخاطب شناسي)

2

دکتر حسيني

1395/10/22

08:30-10:00


4

01_1416014

انسان شناسي فرهنگي ايران

2

دکتر رضائيان

1395/10/25

08:30-10:00


5

01_1416007

نظريه هاي ارتباطي

2

دکتر اسدي

1395/10/27

08:30-10:00


6

01_1416029

زبان تخصصي1(جبراني)

2

دکتر قوام زاده

1395/10/29

08:30-10:00


7

01_1416011

آشنايي باابزارهاي ارتباطي

2

دکتر كياء

1395/11/2

08:30-10:00


ترم 3 ورودی مهر 95-94


1

02_1416013

تبليغات هنرورسانه از ديدگاه امام خميني ورهبري

2

دکتر فرخي

1395/10/18

08:30-10:00


2

02_1416020

آشنايي بافرق اسلامي

2

دکتر طاهري پور

1395/10/20

08:30-10:00


3

02_1416024

محيط شناسي تبليغ (مخاطب شناسي)

2

دکتر فرخي

1395/10/22

08:30-10:00


4

01_1416010

كاربرد علوم اجتماعي در تبليغ

2

دکتر حقي

1395/10/25

08:30-10:00


5

01_1416012

غرب شناسي وسياستهاي ارتباطي

2

دکتر غفاري قدير

1395/10/27

08:30-10:00


6

02_1416015

اصول روابط عمومي

2

دکتر يونجي

1395/10/29

08:30-10:00


7

01_1416008

برنامه ريزي وسياست گذاري درفرهنگ وارتباطات

2

دکتر بنيانيان

1395/11/2

08:30-10:00


ترم چهارم ورودی بهمن 94-93


1

01_1416021

بررسي نقش هنر در تبليغ

2

دکتر احمدزاده

1395/10/20

08:30-10:00


2

03_1416024

محيط شناسي تبليغ (مخاطب شناسي)

2

دکتر حسيني

1395/10/22

08:30-10:00


قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 96-95 تارخ امتحان درس اصول روابط عمومی تغییر یافت


قابل توجه دانشجویان بهمن 95-94 تاریخ امتحان درس آشنایی با ابزار های ارتباطی تغییر یافت


قابل توجه دانشجویان ورودی مهر 95-94 تاریخ امتحان درس برنامه ریزی و سیاست گذاری در فرهنگ تغییر یافت