کد خبر : 95180
تاریخ انتشار : 27 بهمن 1394 15:15
تعداد مشاهدات : 342

مدیریت امور فرهنگی

مدیریت فرهنگی

ساعات حضور آقای دکتر اسماعیلی در دانشکده

ردیف

روز

ساعت

محل حضور

1

شنبه

8:00 الی 9:30

دانشگاه سوره (مرکز)

2

یک شنبه

8:00  الی 10:30

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

3

دو شنبه

8:30  الی 10:30

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

4

سه شنبه

8:00  الی 10:30

13:30 الی 17:00

دانشکده فرهنگ و ارتباطات

5

پنج شنبه

8:30  الی 11:30

دانشکده فرهنگ و ارتباطات